Tjenesteavtale

Gjelder ved kjøp av MailRisk:

Generelle tjenestevilkår

Oppdatert: 30. november 2018

1    GENERELLE VILKÅR

Dette bilaget angir generelle vilkår for alle tjenester som er valgt i tjenesteavtalen. Bilaget for databehandleravtale mellom partene skal ha rang over andre bilag ved eventuelt motstridende forhold. Dersom det ellers er avtalt spesielle vilkår i tjenesteavtalen, skal slike bestemmelser alltid ha øverste rang.

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre generelle avtalevilkår under forutsetning av at kunden varsles om endringen minimum 60 dager på forhånd. Dersom kunden motsetter seg endringen, skal kunden ha rett til å si opp avtalen med virkning fra tidspunktet hvor endringen skulle finne sted.

2    PROGRAMVAREJENESTER

Ved å betale en abonnementsavgift gis kunden rett til å benytte programvaretjenester fra leverandøren som er tilgjengelig via Internett. Kunden skal ved etablering motta nødvendige ressurser og tilgangsrettigheter for å kunne ta tjenesten i bruk umiddelbart.

Ved etablering av tjenesten konfigureres kundens bruk av tjenesten i henhold til avtalte instruksjoner. Eventuelle endringer i konfigurasjon skal enten avtales skriftlig, eller utføres av en administrator hos kunden selv der dette er gjort mulig av leverandøren.

Retten til å benytte programvaretjenester gjelder den til enhver tid tilgjengelige versjon av tjenesten som leverandøren har gjort tilgjengelig, og er ikke knyttet til bestemt funksjonalitet ut over hva som er grunnleggende gitt i tjenestebeskrivelsen.

3    KUNDENS ANSVAR

Kunden er selv ansvarlig for at nødvendig behandlingsgrunnlag er i orden før personopplysninger overføres til leverandøren og behandles i samband med bruk av tjenesten.

Kunden skal sørge for at leverandøren alltid er orientert om kontaktopplysninger til rette vedkommende for henholdsvis teknisk oppfølging, betalingskrav og personvernrelaterte henvendelser.

Kunden skal til enhver tid sørge for at riktig antall brukere er lisensiert for bruk av programvaretjenestene.

4    LEVERANDØRENS ANSVAR

Leverandøren har ansvar for at valgte tjenester blir levert i henhold til tjenesteavtalen som helhet. Med mindre en særskilt avtale om tjenestenivå foreligger, skal tjenestenivået tilsvare det som kan forventes av en alminnelig god tilsvarende tjeneste i markedet.

Leverandøren skal tilby kundestøtte, fortrinnsvis via https://support.securepractice.no for kundens administratorer, og eventuelt overfor ordinære brukere gjennom kanaler som er gjort tilgjengelig via aktuelle tjenester hvor dette er avtalt. Henvendelser skal besvares innen et døgn innenfor normal arbeidstid (08-16 på hverdager). Dersom henvendelsen skulle kreve bistand som er fakturerbar overfor kunden, skal dette alltid avtales med kunden på forhånd.

Leverandøren er ansvarlig for utvikling, drift og vedlikehold av tjenesten. Dersom vedlikehold forventes å medføre utilgjengelighet for tjenesten, plikter leverandøren å varsle om slik nedetid rimelig tid i forveien, fortrinnsvis via https://status.securepractice.no.

Leverandøren er ikke ansvarlig for tap, verken direkte eller indirekte, som følge av kundens bruk av tjenesten, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller overlegg fra leverandøren sin side. I alle tilfeller er leverandørens erstatningsansvar begrenset til maksimalt totalbeløpet som er fakturert for tjenesten de siste 12 måneder.

Leverandøren har taushetsplikt om all informasjon som behandles på vegne av kunden, med mindre annet er skriftlig avtalt. Leverandøren skal kunne dokumentere hvem som har hatt tilgang til kundens data, og at aktuelle personer har forpliktet seg til å etterleve taushetsplikt ved skriftlig avtale.

5    UNDERLEVERANDØRER

Leverandøren forbeholder seg retten til å benytte underleverandører i samband med levering av tjenesten.

Dersom en ny underleverandør skal behandle personopplysninger som reguleres av gjeldende databehandleravtale, skal leverandøren varsle kunden om endringen minimum 60 dager på forhånd. Dersom kunden motsetter seg denne endringen, skal kunden ha rett til å si opp avtalen med virkning fra tidspunktet hvor endringen skulle finne sted.

6    BETALING

Tjenesten faktureres som en abonnementstjeneste, forskuddsvis for fakturaperioden som avtalt, på den første dag i første måned av ny periode, med forfall per 30 dager.

Antall lisenser skal beregnes innen ny fakturaperiode påbegynnes, og være tilstrekkelig for antall brukere som skal være lisensiert i løpet av den påbegynte perioden.

Alle priser er oppgitt i norske kroner og eksklusive merverdiavgift.

7    MISLIGHOLD

Dersom tjenesten ikke er levert i henhold til avtalen, kan kunden kreve prisavslag. Prisavslag blir gitt per dag for andel av månedlig abonnementspris for berørte tjenester, dersom nedetid overstiger 3 timer vedvarende nedetid på samme dag.

Dersom faktura er forfalt og ikke betalt eller omtvistet innen 30 dager fra forfall, kan leverandøren varsle kunden om at avtalen vil bli hevet og tjenesten avsluttet, dersom oppgjør ikke er skjedd innen 30 dager etter at varsel er mottatt.

Ved mislighold fra leverandørens side, kan kunden holde betalingen tilbake, men ikke mer enn det som er nødvendig for å sikre kundens krav som følge av misligholdet.

8    OPPHØR

Dersom ikke annen varighet er avtalt, gjelder avtalen i tre måneder fra dato for siste signatur, og fornyes deretter automatisk for tre måneder om gangen med mindre den sies opp innen 30 dager før fornyelsestidspunktet.

Leverandøren kan si opp avtalen med 6 måneders varsel.

Dersom det i forbindelse med leverandørens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger eller konkurs, har kunden rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Ved avtalens opphør skal kunden ha anledning til å få tilbakelevert kundens informasjon som er samlet inn via kundens bruk av tjenesten, i et digitalt og fortrinnsvis originalt eller åpent format.

9    FORCE MAJEURE

Dersom gjennomføring av avtalen hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, kan partenes plikter suspenderes i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, strømbrudd, jordskjelv, flom, krigshandlinger, terrorhandlinger samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

10    TVISTER

Partenes rettigheter og plikter etter tjenesteavtalen i sin helhet er regulert av norsk lov, med Sør-Trøndelag tingrett som verneting.

Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger av avtalen, skal partene først forsøke å bli enige i minnelighet gjennom dialog og/eller mekling. Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift.